Úspech mladých vinárov na medzinárodnej súťaži EWC 2019 v Luxemburgu

Tento rok súťažilo 66 žiakov z 33 vinárskych škôl (33 tímov) z 13 krajín Európy v disciplínach jednotlivcov a tímov škôl v odboroch vinohradníctvo, vinárstvo (výroba vína) a enológia (odborné degustovanie vín). Tím SOČ V-O Modra sa umiestnil na 3. mieste.

Súťaž bola mimoriadne náročná jazykovo aj odborne.

V Európe je veľmi veľa špičkovo vybavených vinárskych škôl, ale napriek nie tak dokonalým podmienkam odborní pedagógovia pripravili študentov kvalitne.

Veríme, že ako jediná škola na Slovensku nadobudne opäť vynikajúcu povesť vo výchove vinárskych odborníkov.
(Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy)

Čo sa bude diať v Národnom salóne vín v roku 2019

„Zaži slovenské vína“

 1. Január: 30.1.2019, Tokaj & Co – degustácia tokajských vín
 2. Február: 14. 2. 2019 – valentínsky týždeň – ochutnávka „valentínskych vín“
 3. Marec: 6.3.2019 Mrva & Stanko – riadená degustácia
 4. Apríl: 27. a 28.4 – Dni mesta Bratislavy – Národný salón vín otvorený pre verejnosť celý víkend od 11.00 – 18.00
 5. Apríl: 30.4.2019 Skalický rubín – riadená degustácia pod vedením pána Bráneckého
 6. Máj: 14.5.2019 – 1. kolo súťaže Národný salón vín – výber 25 vín do Národného salónu vín, možné ochutnať 20. mája 2019
 7. Máj: 18.5.2019 Noc múzeí – Národný salón vín otvorený pre verejnosť
 8. Jún: 13.6.2019 Pivnica Tibava – degustácia vín z vulkanického Vihorlatu
 9. Júl: Národný salón vín otvorený štandardne: utorok – sobota, 10.00  – 18.00
 10. August: Národný salón vín otvorený štandardne: utorok – sobota, 10.00  – 18.00
 11. September: 6.9.2019 – 2. kolo súťaže Národný salón vín – vyberá sa nová kolekcia vín Národného salónu vín (zvyšných 75 vín), ochutnať sa dajú od októbra 2019
 12. September: 26.9.2019 – Odborná prednáška: Geologické a pedologické zložky terroiru pri formovaní charakteru vín (Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc.)
 13. Október: Vína ocenené zlatom na AWC Vienna 2019 – riadená ochutnávka vín pod vedením Tibora Vitteka
 14. November: 28.11.2019 Pivnica Radošina – riadená degustácia
 15. December: Charitatívny večer – dražba vín, ktorej výťažok putuje občianskemu združeniu Archangelos

100 top slovenských vín na jednom mieste vybraných v odbornej súťaži

Nákup vín za najepšie ceny v Starom meste

Ochutnaj 72 vín za 100 minút za 23 eur – najpopulárnejší program

Web: www.salonvin.sk, Email: info@salonvin.sk, Tel. kontakt: +421 2/4552 99 67

Predaj vstupeniek na eventy osobne: Národný salón vín, Radničná 1, Bratislava alebo online: www.wisomm.com

 

Koniec dvojakej kvality potravín

Tlačová správa MPaRV SR

Iniciatíva ministerky Matečnej vyústila do celoeurópskej legislatívy

 • Dvojaká kvalita sa stáva v celej EÚ postihovateľnou klamlivou obchodnou praktikou
 • Členské budú môcť pokutovať nielen rozdiely v potravinách, ale aj v pracích prostriedkoch
 • Sankcie sa môžu vyšplhať až do štyroch percent ročného obratu firmy v členskom štáte

Štrasburg, 17. apríl 2019 – Boj proti dvojakej kvalite produktov, ktorý na pôde Rady EÚ iniciovala pred dvomi rokmi Gabriela Matečná (SNS), zaznamenáva obrovský úspech. Európsky parlament dnes schválil modernizačnú smernicu o nekalých obchodných praktikách na vnútornom trhu, ktorá tvrdo postihuje dvojakú kvalitu. Vzťahovať sa pritom bude nielen na potravinárske, ale aj nepotravinárske produkty. Za prijatie smernice hlasovalo 474 europoslancov, proti 163, zdržalo sa 14.

„Keď som na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ v marci v roku 2017 predniesla výsledky našich prvých testov a odštartovala tak boj proti dvojakej kvalite v EÚ, čelila som skeptickým názorom na to, že tento boj za spotrebiteľa nebude možné vyhrať. Tlak, ktorý sa nám podarilo vyvinúť s ďalšími dotknutými členskými štátmi, dnešným dňom vyúsťuje do celoeurópskeho legislatívneho riešenia problému, ktorý tu existoval roky. Je to víťazstvo nielen pre Slovensko, ale aj pre všetkých spotrebiteľov v strednej a východnej Európe, ktorí sú dvojakou kvalitou najviac postihnutí,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Dvojaká kvalita potravín je vážnym problémom spotrebiteľov tretiny krajín Európskej únie a predovšetkým jej východnej časti. Testy preukázali, že menej mäsa, menej prírodných zložiek a viac umelých aditív u rovnakých produktov sú takmer vo všetkých prípadoch v neprospech nových členských krajín. Tejto praxi dnešným dňom odzvonilo.

„To, že sa problém podarilo pretaviť do celoeurópskej legislatívy za necelé dva roky, považujem za veľký úspech. Prioritné ustanovenia o dvojakej kvalite boli v modernizačnej smernici dokonca posilnené v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie a mandátom Rady EÚ. Moje poďakovanie patrí eurokomisárke Věre Jourovej a poslankyni Európskeho parlamentu Olge Sehnalovej, ktoré sa o to významne pričinili,“ podotkla Gabriela Matečná.

Pojem dvojaká kvalita upravuje schválená smernica ako klamlivú obchodnú praktiku, ktorá predstavuje „akékoľvek uvádzanie tovaru na trh v jednom členskom štáte ako identické s tovarom, s ktorým sa obchoduje v iných členských štátoch, pričom tento tovar má výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti, pokiaľ nie je odôvodnený legitímnymi a objektívnymi faktormi“.

Pri testovaní a posudzovaní potravín budú členské štáty EÚ postupovať jednotne na základe spoločnej metodiky. Výsledky, ku ktorým štáty dospejú, je možné teda objektívne porovnať. Postihovateľné budú nielen rozdiely v potravinárskych, ale aj nepotravinárskych produktov vrátane pracích prostriedkov, ktoré testy v minulosti usvedčili z rozdielnej kvality.

Posudzovanie jednotlivých prípadov bude v kompetencii národných kontrolných orgánov, v prípade Slovenska Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR). Výnimku dostanú produkty, ktorých rozdiely v zložení vychádzajú z odlišných predpisov krajín, dobrovoľných stratégií na zlepšenie prístupu k zdravým a výživným potravinám, sú ovplyvnené dostupnosťou a sezónnosťou použitých surovín alebo majú odlišnú váhu či množstvo oproti rovnakým výrobkom v zahraničí. Tieto rozdiely však budú musieť výrobcovia povinne deklarovať na obaloch výrobkov, aby sa predišlo zavádzaniu spotrebiteľov. ŠVPS SR posúdi individuálne v každom prípade (na case-by-case báze), či je spotrebiteľ o týchto dôvodoch na základe dostupných informácií dostatočne oboznámený a či rozdiely v zložení kontrolovaných výrobkov sú oprávnené.

Výrobcom alebo distribútorom usvedčeným z uplatňovania dvojakej kvality budú hroziť sankcie. Tie sa v prípade závažných prehreškov môžu vyšplhať až na štyri percentá ročného obratu, ktorý dosiahnu v každom dotknutom členskom štáte.

Súčasťou smernice je aj takzvaná doložka o preskúmaní, ktorá zaväzuje Európsku komisiu zhodnotiť do 2 rokov po implementácii smernice potrebu dvojakú kvalitu celkovo zakázať presunutím do zoznamu zakázaných praktík alebo posilniť ustanovenia týkajúce sa označovania rozdielov. Členské štáty majú približne dva roky na to, aby smernicu preniesli do svojho vnútroštátneho práva.

Ako to bude vyzerať v praxi pri posudzovaní dvojakej kvality:

 1. V prípade potravín bude v prvom rade potrebné zistiť, či produkt spĺňa kritériá príslušnej odvetvovej legislatívy, čo je napríklad správne označovanie potravín alebo či sa deklarované informácie na etiketách zhodujú so skutočnosťou.
 2. Ak ŠVPS SR zistí, že označenie na etikete nespĺňa príslušné ustanovenia, koná v zmysle danej legislatívy, v tomto prípade nariadenia o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.
 3. Ak pretrváva podozrenie u daného produktu a následne sa testovaním potvrdí, že predmetný produkt má zdanlivo rovnakú prezentáciu, zároveň je uvádzaný na trh pod tou istou značkou, no výrazne sa líši v zložení a/alebo v zmyslovom profile, tak potom marketing takéhoto produktu je možné považovať za klamlivú činnosť, a teda sa bez ďalšieho bude postupovať v zmysle smernice o nekalých obchodných praktikách, resp. vnútroštátnej legislatívy, ktorou bola uvedená smernica transponovaná.
 4. Sankcie za porušenie ustanovenia o dvojakej kvalite majú dvojaký rozmer, a to v závislosti od toho, či ide o porušenie predmetného ustanovenia výlučne na území Slovenskej republiky alebo o porušenie predmetného ustanovenia na území viacerých členských štátov:
 • V prípade, že ide o porušenie ustanovenia o dvojakej kvalite na Slovensku, bude možné postupovať na základe aktuálne platných a účinných sankčných mechanizmov (pokuta do 66 400 eur; za opakované porušenie počas 12 mesiacov pokuta vo výške do 166 000 eur).
 • Ak pôjde o súčasné porušenie ustanovenia o dvojakej kvalite vo viacerých členských štátoch, bude možné postupovať v zmysle novej (transponovanej) právnej úpravy, podľa ktorej bude možné uložiť pokutu buď prostredníctvom správneho konania, alebo prostredníctvom súdneho konania, prípadne oboma spôsobmi, pričom maximálna výška pokuty musí byť stanovená minimálne na 4 % ročného obratu obchodníka. Ak informácie o ročnom obrate obchodníka nie sú k dispozícii, tak minimálna výška hornej hranice pokuty musí byť stanovená na 2 milióny eur.“