Správa z veľtrhu WTS, Poľsko, október 2019

Výzva – Poskytovanie konzultačných služieb vo verejnom obstarávaní

ZVäZ VINOHRADNÍKOV a VINÁROV SLOVENSKA

vyhlasuje

V Ý Z V U

na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

Názov súťaže: Poskytovanie konzultačných služieb vo verejnom obstarávaní

sutazne podklady

Príloha č. 4_Formulár

Podpor svoj odbor – súťaž pre SOŠ s poľnohospodárskym a potravinárskym zameraním

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska podporuje súťaž „Podpor svoj odbor”.

„Natoč zaujímavé video o svojom študijnom odbore, inšpiruj ním mladších kamarátov na základných
školách a vyhraj zaujímavé ceny“. Aj o tom je nová súťažno-vzdelávacia aktivita, ktorú prináša
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pre študentov stredných odborných škôl, na
ktorých sa vyučujú poľnohospodárske a potravinárske odbory a zároveň aj pre žiakov 8. a 9. ročníkov
všetkých základných škôl na Slovensku.

Poľnohospodári a potravinári roky pociťujú slabý záujem žiakov o štúdium na stredných odborných
školách s poľnohospodárskym a potravinárskym zameraním. Práve každoročný boj o nových
študentov inšpiroval Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru k vzniku novej súťažnovzdelávacej
aktivity, ktorú priamo organizuje táto najväčšia agropotravinárska samospráva na
Slovensku.
Žiaci stredných odborných škôl budú vytvárať krátke videá o svojich študijných odboroch. Cieľom je
pútavým spôsobom študijný odbor predstaviť a zároveň inšpirovať ôsmakov a deviatakov
v základných školách, aby si podali prihlášky práve na tie SOŠ, kde sa dajú propagované odbory
študovať. „Videoochutnávku“ študijných odborov si totiž môžu žiaci základných škôl pozrieť na
YouTube kanáli PODPOR ODBOR. Práve ôsmaci a deviataci budú videá hodnotiť a rozhodnú o tých
naj.
Slovenskí poľnohospodári a potravinári pripravili zaujímavé finančné ceny nielen pre autorov
víťazných videí, ale aj pre vyžrebované triedne kolektívy žiakov základných škôl, ktorí si vychutnali
triednu “videoochutnávku“ poľnohospodárskych a potravinárskych odborov. Ceny pôjdu aj pre
najaktívnejšiu základnú a strednú odbornú školu. Ocenení budú i pedagógovia na stredných
odborných školách a kariéroví poradcovia v základných školách.

„Naším zámerom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách
poskytujúcich vzdelávanie v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Stavili sme na
kreativitu mladých ľudí, na ich nadšenie pre tvorbu videí. Veríme, že študenti sú mimoriadne tvoriví
a natočia nápadité videá. Snímky nielen zatraktívnia agropotravinárske povolania, ale môžu aj
zlepšiť samotný imidž poľnohospodárstva a potravinárstva“, uviedol počas tlačovej besedy 5.
septembra predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
Súťažno-vzdelávacia aktivita je určená pre všetky stredné odborné školy v SR, ktoré poskytujú
vzdelávanie v učebných alebo študijných odboroch vzdelávania spadajúcich do skupín odborov 29
Potravinárstvo, 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. a 45
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. so zameraním na potravinárstvo
a poľnohospodárstvo a zároveň pre všetky základné školy so sídlom v SR.
Prvý ročník súťaže odštartuje registráciou pre stredné odborné školy /v termíne 15.9.-15.10.2019/
a následne registráciou pre základné školy /v termíne 1.11. – 30.11.2019/. Už samotné vytvorené
súťažné videá môžu stredoškoláci posielať od 16. októbra do 30. novembra. Žiaci ôsmych a deviatych
ročníkov ich ohodnotia v termíne od 1. decembra 2019 do 15. februára 2020.
Štatistiky
Agropotravinárske odvetvie roky pociťuje odliv pracovníkov. Tento fakt súvisí s minulosťou –
s transformáciou odvetvia, znižovaním jeho výkonnosti a poklesom sebestačnosti, vyľudňovaním
vidieka, nástupom nových technológií, pri ktorých odpadla ľudská práca a celkovým nelichotivým
spoločenským statusom, ktorý získalo neprávom.

V roku 1989 pracovalo v poľnohospodárstve 360 tisíc osôb. Podľa štatistík zo Zelenej správy bol
v roku 2014 počet pracovníkov v poľnohospodárstve na úrovni 51,5 tisíc ľudí. V roku 2017 sa tento
počet znížil na 47,7 tisíc. Priemerný vek pracovníkov v poľnohospodárstve dosiahol 44,7 rokov (v
hospodárstve SR bol 41,2 rokov). /zdroj: Zelené správy, NPPC/
V 90. rokoch minulého storočia pracovalo v potravinárstve približne 65 tisíc ľudí. Podľa Štatistického
úradu SR sa v roku 2014 tento počet znížil na takmer 29,5 tisíc ľudí. V 1. polroku 2019 to už bolo
32 190 ľudí.
Na základe týchto štatistík môžeme podľa Stanislava Voskára, prezidenta Slovenského
mliekarenského zväzu, hovoriť o malom nadýchnutí potravinárskeho sektora. „Odráža sa to aj na
priemernej mzde. Kým v roku 2014 bola na úrovni 801 eur, dnes je vo výške 1011 euro mesačne
v hrubom. Trápi nás najmä negatívne záporné saldo zahraničného obchodu. Správne nastavenými
opatreniami môžeme podiel dovozu a vývozu meniť. Dá sa preto očakávať, že aj potreba
zamestnanosti a novej pracovnej sily môže vzrásť oveľa intenzívnejšie. Potravinárstvo musí poriadne
nabrať na obrátkach a výrazne zvýšiť svoju efektivitu a na to potrebuje nových ľudí,“ uviedol s.
Voskár.

Záujem našich poľnohospodárov a potravinárov o vzdelaných mladých ľudí je pritom obrovský.
Potrebujú vekovo a vzdelanostne posilniť takmer všetky pracovné pozície – od ošetrovateľov,
mechanikov, zamestnancov v mliekarenskom sektore, až po vyučených pekárov.
Nesťažujeme sa, hľadáme riešenie inovatívnym spôsobom
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vie súťažou Podpor svoj odbor osloviť približne
80 tisíc žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ktorí tvoria cca 4200 triednych kolektívov.
80 tisíc žiakov si tak bude môcť pútavým a veľmi jednoduchým spôsobom cez YouTube kanál pozrieť,
čo by mohli študovať po skončení základnej školy v rámci ponúkaných agropotravinárskych učebných
a študijných odborov stredných odborných škôl.

Vlani študovalo na SOŠ agropotravinárskeho zamerania celkovo 6731 študentov /3363 študentov
poľnohospodárske odbory, 3368 študentov potravinárske odbory/. Školy ponúkli 64 odborov
agropotravinárskeho zamerania.
Prostredníctvom videí súťaže Podpor svoj odbor tak môže viac ako 6000 študentov stredných
odborných škôl ukázať 80-tisícom žiakov základných škôl, čo zaujímavé a dôležité sa
z poľnohospodárstva a potravinárstva dá v SOŠ naučiť.
Veľmi jednoduchým, moderným a navyše pre mladých ľudí už samozrejmým spôsobom –
prostredníctvom kamery, mikrofónu a smartfónov – tak zviditeľníme stredné odborné školy
agropotravinárskeho zamerania a ich prínos pre samotné poľnohospodárstvo a potravinárstvo na
Slovensku.

„Môžeme si dovoliť zanedbávať takýto dôležitý sektor? Môžeme si dovoliť zanedbávať tak dôležitú
súčasť, ako je výchova ďalšej generácie odborníkov v poľnohospodárstve a potravinárstve? Odpoveď
je jasná, nemôžeme si to dovoliť. Sú pred nami obrovské výzvy, ako sú klimatické zmeny, rast
populácie a čaká nás náročná cesta k tomu, ako naplniť tieto výzvy. Dokáže automobilový
a elektrotechnický priemysel zabezpečiť odpoveď na všetky tieto zmeny? Budú absolventi
právnických a ekonomických škôl vyrábať potraviny pre zvyšujúcu sa populáciu na tejto zemi? Práve
preto potrebujeme viac poľnohospodárov a začať musíme už v stredných odborných školách“, pýtal
sa so zamyslením člen Predstavenstva SPPK a zároveň predseda predstavenstva Agromačaj a.s. Juraj
Mačaj, u ktorého sa tlačová beseda uskutočnila.
Záštitu nad súťažno-vzdelávacou aktivitou prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančne súťaž podporila spoločnosť
Agromačaj a Mliečny fond, ktorí tvoria slovenskí výrobcovia mlieka a jeho spracovatelia.

Výsledky súťaže zverejní Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora najneskôr do 28.
februára 2020.

A4_PLAGAT_PODPORSVOJODBOR_SOS

Všetky bližšie informácie o projekte sú na webe www.podporodbor.sk.

zdroj: SPPK

 

 

Scroll to top