Informácie a opatrenia počas pandémie – II.

Informácie a opatrenia počas pandémie – II.

31.3.2020

1.Najnovšie opatrenia nájdete vždy na: http://www.uvzsr.sk/

a https://www.korona.gov.sk/

2. Opatrenie UVZ ohľadom otvorenia prevádzok: Opatrenie_UVZ_SR_ final_uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_29032020

3. Opatrenia PPA k administrácii podpôr: https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zavadza-opatrenia-v-suvislosti-s-pandemiou-covid-19-a-administraciou-podpor/9798

Najdôležitejšie informácie:

–       PPA spustí podávanie Jednotných žiadostí na rok 2020 od 6. apríla 2020

–      Kontroly na mieste zamerané na plochy budú vykonávané bez účasti žiadateľa

–      Žiadatelia majú pre čo najrýchlejšiu a najbezpečnejšiu administráciu využívať zaručený elektronický podpis

4. Stanovisko ZVVS k definovaniu vína ako potraviny: Stanovisko_vinoteky

Odpoveď z MP a RV SR z 31.3.2020

Doplnenie vinoték – predaj potravín

Dobrý deň, k možnému otvoreniu vinoték Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Cieľom schválených opatrení Úradu verejného zdravotníctva je obmedziť šírenie koronavírusu dočasným obmedzením mobility obyvateľstva. Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť distribúciu životne dôležitých potravín, čo je dôvodom otvorenia niektorých predajní.

Dodávame že aj v súčasnom stave je stále umožnený predaj cez telefón/internet s dovozom domov, alebo s výdajom tovaru na určenom výdajnom mieste.

S pozdravom 

Ing. Michaela Hricková

Vedúca oddelenia | Oddelenie krízového riadenia |

5. K certifikácii vinárskych produktov počas núdzového stavu: certifikacia

Aj keď ministerstvo povolilo certifikáciu vinárskych produktov, ÚKSÚP prijíma vzorky stále v obmedzenom režime.

Na základe aktuálnych opatrení prijatých v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID – 19 (koronavírus) a vo všeobecnom záujme eliminovať riziko nákazy a šírenie tejto prenosnej choroby, ÚKSÚP zaviedol do odvolania tieto opatrenia:

 1. Nepovoleným osobám je vstup do areálu ÚKSÚP zakázaný.
 2. Z dôvodu momentálnej obmedzenej personálnej kapacity jednotlivých pracovísk sa musí žiadateľ minimálne 2 dni vopred informovať o možnosti prijatia vzorky na kontaktoch uvedených na webovej stránke ÚKSÚP https://www.uksup.sk/sk/aktualita/179/opatrenia-uksup-na-zabranenie-sirenia-ochorenia-covid-19
 3. Žiadame žiadateľov, aby svoje žiadosti o certifikáciu zasielali výlučne elektronicky (elektronicky, mailom, poštou, telefonicky) a vzorky nenosili, pokiaľ ich poverený zamestnanec OVV nebude kontaktovať, kedy môžu vzorky priniesť.

6. Ako zabezpečovať servis technických porúch zo zahraničia: tech zar zo zahranicia

Ďalšie informácie nájdete aj na http://sppk.sk/?start

 

Výzvy na reštrukturalizáciu a poistenie úrody

Dávame vám do pozornosti, že 27.3.2020 vyšli výzvy:

reštrukturalizácia https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-podporu-na-restrukturalizaciu-vinohradov-pre-vinarsky-rok-2020-2021/9787

poistenie úrody https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-podporu-na-poistenie-urody-pre-rok-2020/9789

Termín na predkladanie žiadostí je do 15.mája 2020.

Žiadosti je možné predkladať aj elektronicky cez portál Slovensko.sk.

Nová legislatíva a vybrané aktuality z európskeho spravodajstva

1.Vyhláška 51/2020 Z.z., ktorou sa mení Vyhláška 350/2009 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona o vinohradníctve a vinárstve, účinná je od 1.4.2020: ZZ_2020_51

2. Vyšlo Delegované Nariadenie Komisie 2020/419, ktoré sa týka propagácie vín: CELEX_32020R0419_SK_TXT

3. EK povolila predĺženie termínu predkladania priamych platieb do 15.6.2020.

———————————————-

Duálne vzdelávanie: Každý, kto u seba vzdeláva študentov v rámci duálneho vzdelávania má nárok na podporu. Žiadosť sa podáva do 31.3.

Link: https://www.minedu.sk/prispevok-na-dualne-vzdelavanie-do-31-3-2020/

———————————————

Práce v Bruseli v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva pokračujú.

Tu je ich krátky súhrn:

Z FARMY NA STÔL   Predloženie Stratégie Z farmy na stôl a Stratégie pre biodiverzitu bolo odložené na koniec apríla 2020

Z FARMY NA STÔL   Najnovší neoficiálny návrh Stratégie Z farmy na stôl navrhuje striktné preskúmanie výplaty podpôr viazaných na produkciu v kontexte vysokej produkcie skleníkových plynov zo živočíšnej výroby

Z FARMY NA STÔL   Najnovší neoficiálny návrh Stratégie Z farmy na stôl navrhuje podporu presunu od spotreby živočíšnych výrobkov smerom k rastlinným alternatívam a podporu vývoja alternatívnych zdrojov bielkovín

Z FARMY NA STÔL   Verejná konzultácia k Stratégii Z farmy na stôl bola ukončená, najväčší počet odpovedí bol odoslaný z Českej republiky; hlavnými témami konzultácie bola redukcia živočíšnej výroby, redukcia pesticídov, podpora ekologického poľnohospodárstva, ale i odmietnutie krátenia rozpočtu či nesúhlas s nastavením percentuálnych cieľov v Stratégii Z farmy na stôl

KORONAVÍRUS / REFORMA SPP   Rada ministrov pre poľnohospodárstvo bola nahradená videokonferenciou; rokovanie Európskeho parlamentu boli obmedzené; hrozí zdržanie v rokovaní o Spoločnej poľnohospodárskej politike

KORONAVÍRUS / OBCHOD   Jednotný trh a koronavírus: snaha predísť narušeniu jednotného trhu s potravinami; nedostatok pracovných síl; sektor kvetín v kríze

KORONAVÍRUS / OBCHOD   Poľnohospodárskej a potravinárske organizácie požiadali Komisiu o zabezpečenie fungovania jednotného trhu a o povolenie režimu súkromného skladovania pre mliečne výrobky

KORONAVÍRUS / OBCHOD   Kolóny na hraniciach európskych štátov ohrozujú fungovanie potravinového dodávateľského reťazca

POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA / REFORMA SPP   Európska komisia povolila odklad termínu pro podávanie žiadostí o priame platby do 15/06/2020

POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA / ZELENÁ DOHODA   Európska komisia potvrdila záujem implementovať Európsku zelenú dohodu napriek šíreniu koronavírusu v Európe, jednotlivé kroky plánované v rámci Zelenej dohody ale budú mať meškanie

POTRAVÍNY   Daň na nezdravé potraviny získala v Nemecku podporu spotrebiteľov, Ministerstvo zatiaľ ale zavedenie dane neplánuje

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA / NÁKAZY   Nemecko potvrdilo výskyt vtáčej chrípky na hydinárskej farme neďaleko Lipska

POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA / LEGISLATÍVA   Európska komisia vydala Nariadenie týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat pre hydinu a iné malé hospodárske zvieratá; integrovanej štatistiky poľnohospodárskych podnikov; ochranných opatrení v súvislosti s vysoko patogénnou influenzou vtákov; chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení; podpory v odvetví vína; predĺženia doby platnosti schválenia účinných látok; osvedčenie o úlovku pre produkty morského rybolovu; jatočne upravených tiel dobytka, ošípaných a oviec; a o ohlasovaní trhových cien niektorých kategórií jatočne upravených tiel a živých zvierat.

Informácie a opatrenia počas pandémie COVID-19

1.Informácie k otváracím dobám predajní, povinným opatreniam pre zamedzenie šírenia vírusu atď. nájdete tu:

http://www.uvzsr.sk/

2. Súhrn informácií nájdete aj na stránkach Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory:

http://sppk.sk/koronavirus

3. Opatrenia ÚKSÚP:

opatrenia-uksup-na-zabranenie-sirenia-ochorenia-covid-19

4. Opatrenia ŠVPS:

SVPS SR

5. Link na zdieľanie zamestnancov:

https://drive.google.com/file/d/1ZpujbyEYYGAQB8v1VaP4f5QuzDGjqeby/view

TS PKS_Pomôžme si navzájom_19032020

6. Kontakty na dodávateľov dezinfekčných prostriedkov:

Kontakty dezinfekčné prostriedky

7. Dodávatelia rúšok:

Ochranné rúška

Rúška aj respirátory dodáva aj:

Educas s.r.o.
obchod@educas.sk
0908 043 183

a

In perpetuum s.r.o.

Mariana Murínová

murinova.mariana@gmail.com

0902109036

1. ochranné pomôcky In perpetuum

25.3.2020

Spoločná tlačová správa Zväzov z 20.03.2020

Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárska únia SR a Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska poukazujú na nutnosť väčšieho záujmu štátu o oblasť špeciálnej rastlinnej výroby, ktorá prináša na vidiek pridanú hodnotu. Budúceho ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽANO) podporujú, aby prinavrátil poriadok do systému finančných podpôr v agropotravinárskom sektore.

Celý text nájdete tu:

Prvovýrobné zväzy od budúceho ministra pôdohospodárstva očakávajú efektívnejšie prideľovanie finančných prostriedkov

Concours Mondial de Bruxelles – deadline 30.4.2020

Aktualizácia z 24.3.2020:

Predpokladaný termín súťaže je 26.-28.6.2020

Prihlasovanie vzoriek: do 30.4.2020

Zber vzoriek: 27.-.30.4.2020, aktuality sledujte na www.vinko.sk

—————————————-

Prestížna súťaž vín sa bude konať v Brne od 1. do 3. mája 2020.
Vinári, najmä v strednej a juhovýchodnej Európe, by sa mali poponáhľať: uzávierka prihlášok do 27. ročníka Concours Mondial de Bruxelles je 17. marca. CMB tento rok sľubuje oživenie 350-imi degustátormi z celého sveta: už po tretíkrát vo svojej histórii sa vysoko uznávaná súťaž uskutoční v krajine za bývalou „železnou oponou“ – v Českej republike. Hostiteľským mestom bude Brno, druhé najväčšie mesto v krajine a metropola južnej Moravy, vinohrady ktorej hraničia priamo s rakúskym „Weinviertel“. Počet vín z krajín strednej a juhovýchodnej Európy prudko rástol a počty získaných medailí jasne ukazujú revolúciu v kvalite.
Od 1. do 3. mája budú české vína – mnohé z nich vyrábané z rovnakých odrôd ako na druhej strane hranice, ale aj také, ako Devín, Pálava alebo André – konkurovať tým najlepším zo sveta. Keďže spotreba na obyvateľa v Českej republike, ako aj v susedných krajinách – v Poľsku a na Slovensku – rastie, trh má mimoriadny význam. Úroveň kvality sa však dnes nedá s minulosťou ani porovnať.
Celkovo sa na CMB 2020 v Brne očakáva viac ako 9 000 vín. Pozvaní sú iba degustátori s vysokou odbornosťou a medzinárodnými skúsenosťami, s podielom novinárov viac ako 50 percent. Toto zaručuje celosvetové povedomie o súťaži a víťazoch medailí.
Do 17. marca môžu výrobcovia prihlasovať svoje vína a súťažiť s tými najlepšími zo sveta na 27. ročníku súťaže Concours Mondial de Bruxelles priamo na webovej stránke: www.concoursmondial.com

https://concoursmondial.com/en/about/judges/…

zdroj: xenos-comm e.K.,
thomas brandl pr network

Podpor svoj odbor – víťazi sú už známi

Dňa 25.2.2020 sa v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave vyhlasovali výsledky a odovzdávali ocenenia študentským videám natočeným v rámci projektu Podpor svoj odbor.
Víťazom v kategórii Vinohradníctvo a someliérstvo sa stal študent SOŠVO z Modry, Martin Škápik. Za Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktorý súťaž podporil,  cenu (kvalitné nožnice na rez viniča a finančnú odmenu) odovzdala Ing. K. Ďurčanská, PhD.
https://www.youtube.com/watch?v=Uk3HwIYe8ko

         posledná fotografia – zdroj: SPPK

Zlatý pohár Česko Slovenska 2020

Aktualizácia 03.06.2020

Přihlaste vína do soutěže se slevou

Zlatý pohár Česko Slovenska 2020

Vážení vinaři, tento týden (7. 6. 2020) končí akce EARLY BIRDS, kdy můžete přihlásit vzorky do soutěže se slevou 20 %. Vína sice můžete přihlašovat až do 30. 6. 2020, nicméně proč slevu nevyužít, že?

Proč se zúčastnit Zlatého poháru

 • prezentace na prestižní soutěži
 • možnost získat medaile a ocenění pro vinařství
 • možnost porovnání vín s širokou konkurencí
 • prezentace vín na slavnostním vyhlášení
 • prezentace vín na velkém venkovním festivalu
 • zvýšení odbytu na trhu ČR a SK

Stáhněte si PDF s nejdůležitějšími informacemi pro vinaře.

Jak vzorky přihlásit

1) Systém vinko.sk – na profilu soutěže můžete jednoduše přihlásit své vína a systém vás jednoduše provede celým procesem. Odkaz zde.

2) Přihláškou na e-mail – pokud z nějakého důvodu nemůžete vyplnit přihlášku na vinko.sk, můžete nám poslat přihlášku vzorků e-mailem. Vzor přihlášky najdete ke stažení zde.

Slevy na přihlášené vzorky

Kromě EARLY BIRDS slevy můžete až do konce přihlašování využít AKCE 6+3 ZDARMA. Pokud přihlásíte 6 vzorků, můžete se zúčastnit soutěže o Zlatý pohár pro nejlepší vinařství a navíc můžete přihlásit další 3 vzorky zdarma.

—————————————-

Zlatý pohár Česko Slovenska je súťaž najlepších českých a slovenských vín, ktorá prepája dva historicky a kultúrne blízke trhy.

 • Starostlivo vybratí profesionálni hodnotitelia z Česka, Slovenska a okolitých štátov
 • Precízne a prísne hodnotenie tých najlepších vín českých a slovenských vinárov
 • Unikátne gala degustácie plné ocenených vín, skvelej nálady a delikátneho občerstvenia
 • Slávnostné vyhlásenie spojené s odovzdávaním ocenenia Zlatý pohár za prítomnosti vinárov v ovzduší česko-slovenského bratstva a rivality.

Zlaty_pohar_vinari_letak_2020

Viac informácií nájdete na:

https://zlatypohar.eu/

 

Slávnostný večer Slovenské víno 2019

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, Pražská 15, 811 04 Bratislava

officezvvs@gmail.com, mobil: 0903 125 217

Tlačová správa

Dňa 21.11. 2018 v Šimák Zámok Pezinok usporiadal Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska galavečer Slovenské víno 2019.
Zväz usporadúva podujatie Slovenské víno každý rok, odovzdáva na nich diplomy vinárom, ktorých vína sa aktuálne umiestnili v TOP stovke v Národnom salóne vín, oceňuje vinárske osobnosti a vyhlási Vinárstvo roka.

Vinárskymi osobnosťami sa v roku 2019 stali:

Ing. Beáta Hrušková
– za jej prínos v zavádzaní a dodržiavaní kvality výroby, v oblasti zavádzania laboratórií do vinárskych podnikov, ich významu pre potreby kvalitného vína
– za jej ľudskosť a ochotu pomáhať pri riešení problémov

Ing. Miloš Ševčík
– za jeho prínos v oblasti výroby tichého a šumivého vína v podmienkach SR
– vzdelávanie a zaúčanie mladých ľudí do sektorových problémov

JUDr. Igor Mancel
– za celoživotný prínos v sektore vinohradníctva a vinárstva
– za jeho neúnavnú prácu ako dlhoročného predsedu Zväzu vinohradníkov Slovenska, za budovanie postavenia a uznávania stavovských organizácií vládnymi inštitúciami a úradníkmi.

Ocenenie Vinárstvo roka udeľuje Zväz spolu s časopisom Vinotéka. Vinohradníci a vinári dostávajú body za množstvo kategórií, v ktorých sú posudzovaní – napr. výsadba vlastných vinohradov, investície do technológií, propagácia a marketing slovenského vína, úspechy na domácich a medzinárodných súťažiach vín. Na treťom mieste sa umiestnila firma Villa Vino Rača – 162 bodov, na druhom mieste skončila firma Ostrožovič so 171,5 bodmi a víťazom sa stali Víno Mrva a Stanko, ktorí získali 189 bodov.

33 vinárov, ktorí získali ocenenie Národný salón vín SR 2019, si môžete aktuálne pozrieť na stránke www.salonvin.sk a prísť ochutnať do Apponyiho paláca v Múzeu vinohradníctva v Bratislave.

Podpor svoj odbor – súťaž pre SOŠ s poľnohospodárskym a potravinárskym zameraním

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska podporuje súťaž „Podpor svoj odbor”.

„Natoč zaujímavé video o svojom študijnom odbore, inšpiruj ním mladších kamarátov na základných
školách a vyhraj zaujímavé ceny“. Aj o tom je nová súťažno-vzdelávacia aktivita, ktorú prináša
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pre študentov stredných odborných škôl, na
ktorých sa vyučujú poľnohospodárske a potravinárske odbory a zároveň aj pre žiakov 8. a 9. ročníkov
všetkých základných škôl na Slovensku.

Poľnohospodári a potravinári roky pociťujú slabý záujem žiakov o štúdium na stredných odborných
školách s poľnohospodárskym a potravinárskym zameraním. Práve každoročný boj o nových
študentov inšpiroval Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru k vzniku novej súťažnovzdelávacej
aktivity, ktorú priamo organizuje táto najväčšia agropotravinárska samospráva na
Slovensku.
Žiaci stredných odborných škôl budú vytvárať krátke videá o svojich študijných odboroch. Cieľom je
pútavým spôsobom študijný odbor predstaviť a zároveň inšpirovať ôsmakov a deviatakov
v základných školách, aby si podali prihlášky práve na tie SOŠ, kde sa dajú propagované odbory
študovať. „Videoochutnávku“ študijných odborov si totiž môžu žiaci základných škôl pozrieť na
YouTube kanáli PODPOR ODBOR. Práve ôsmaci a deviataci budú videá hodnotiť a rozhodnú o tých
naj.
Slovenskí poľnohospodári a potravinári pripravili zaujímavé finančné ceny nielen pre autorov
víťazných videí, ale aj pre vyžrebované triedne kolektívy žiakov základných škôl, ktorí si vychutnali
triednu “videoochutnávku“ poľnohospodárskych a potravinárskych odborov. Ceny pôjdu aj pre
najaktívnejšiu základnú a strednú odbornú školu. Ocenení budú i pedagógovia na stredných
odborných školách a kariéroví poradcovia v základných školách.

„Naším zámerom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách
poskytujúcich vzdelávanie v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Stavili sme na
kreativitu mladých ľudí, na ich nadšenie pre tvorbu videí. Veríme, že študenti sú mimoriadne tvoriví
a natočia nápadité videá. Snímky nielen zatraktívnia agropotravinárske povolania, ale môžu aj
zlepšiť samotný imidž poľnohospodárstva a potravinárstva“, uviedol počas tlačovej besedy 5.
septembra predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
Súťažno-vzdelávacia aktivita je určená pre všetky stredné odborné školy v SR, ktoré poskytujú
vzdelávanie v učebných alebo študijných odboroch vzdelávania spadajúcich do skupín odborov 29
Potravinárstvo, 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. a 45
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. so zameraním na potravinárstvo
a poľnohospodárstvo a zároveň pre všetky základné školy so sídlom v SR.
Prvý ročník súťaže odštartuje registráciou pre stredné odborné školy /v termíne 15.9.-15.10.2019/
a následne registráciou pre základné školy /v termíne 1.11. – 30.11.2019/. Už samotné vytvorené
súťažné videá môžu stredoškoláci posielať od 16. októbra do 30. novembra. Žiaci ôsmych a deviatych
ročníkov ich ohodnotia v termíne od 1. decembra 2019 do 15. februára 2020.
Štatistiky
Agropotravinárske odvetvie roky pociťuje odliv pracovníkov. Tento fakt súvisí s minulosťou –
s transformáciou odvetvia, znižovaním jeho výkonnosti a poklesom sebestačnosti, vyľudňovaním
vidieka, nástupom nových technológií, pri ktorých odpadla ľudská práca a celkovým nelichotivým
spoločenským statusom, ktorý získalo neprávom.

V roku 1989 pracovalo v poľnohospodárstve 360 tisíc osôb. Podľa štatistík zo Zelenej správy bol
v roku 2014 počet pracovníkov v poľnohospodárstve na úrovni 51,5 tisíc ľudí. V roku 2017 sa tento
počet znížil na 47,7 tisíc. Priemerný vek pracovníkov v poľnohospodárstve dosiahol 44,7 rokov (v
hospodárstve SR bol 41,2 rokov). /zdroj: Zelené správy, NPPC/
V 90. rokoch minulého storočia pracovalo v potravinárstve približne 65 tisíc ľudí. Podľa Štatistického
úradu SR sa v roku 2014 tento počet znížil na takmer 29,5 tisíc ľudí. V 1. polroku 2019 to už bolo
32 190 ľudí.
Na základe týchto štatistík môžeme podľa Stanislava Voskára, prezidenta Slovenského
mliekarenského zväzu, hovoriť o malom nadýchnutí potravinárskeho sektora. „Odráža sa to aj na
priemernej mzde. Kým v roku 2014 bola na úrovni 801 eur, dnes je vo výške 1011 euro mesačne
v hrubom. Trápi nás najmä negatívne záporné saldo zahraničného obchodu. Správne nastavenými
opatreniami môžeme podiel dovozu a vývozu meniť. Dá sa preto očakávať, že aj potreba
zamestnanosti a novej pracovnej sily môže vzrásť oveľa intenzívnejšie. Potravinárstvo musí poriadne
nabrať na obrátkach a výrazne zvýšiť svoju efektivitu a na to potrebuje nových ľudí,“ uviedol s.
Voskár.

Záujem našich poľnohospodárov a potravinárov o vzdelaných mladých ľudí je pritom obrovský.
Potrebujú vekovo a vzdelanostne posilniť takmer všetky pracovné pozície – od ošetrovateľov,
mechanikov, zamestnancov v mliekarenskom sektore, až po vyučených pekárov.
Nesťažujeme sa, hľadáme riešenie inovatívnym spôsobom
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vie súťažou Podpor svoj odbor osloviť približne
80 tisíc žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ktorí tvoria cca 4200 triednych kolektívov.
80 tisíc žiakov si tak bude môcť pútavým a veľmi jednoduchým spôsobom cez YouTube kanál pozrieť,
čo by mohli študovať po skončení základnej školy v rámci ponúkaných agropotravinárskych učebných
a študijných odborov stredných odborných škôl.

Vlani študovalo na SOŠ agropotravinárskeho zamerania celkovo 6731 študentov /3363 študentov
poľnohospodárske odbory, 3368 študentov potravinárske odbory/. Školy ponúkli 64 odborov
agropotravinárskeho zamerania.
Prostredníctvom videí súťaže Podpor svoj odbor tak môže viac ako 6000 študentov stredných
odborných škôl ukázať 80-tisícom žiakov základných škôl, čo zaujímavé a dôležité sa
z poľnohospodárstva a potravinárstva dá v SOŠ naučiť.
Veľmi jednoduchým, moderným a navyše pre mladých ľudí už samozrejmým spôsobom –
prostredníctvom kamery, mikrofónu a smartfónov – tak zviditeľníme stredné odborné školy
agropotravinárskeho zamerania a ich prínos pre samotné poľnohospodárstvo a potravinárstvo na
Slovensku.

„Môžeme si dovoliť zanedbávať takýto dôležitý sektor? Môžeme si dovoliť zanedbávať tak dôležitú
súčasť, ako je výchova ďalšej generácie odborníkov v poľnohospodárstve a potravinárstve? Odpoveď
je jasná, nemôžeme si to dovoliť. Sú pred nami obrovské výzvy, ako sú klimatické zmeny, rast
populácie a čaká nás náročná cesta k tomu, ako naplniť tieto výzvy. Dokáže automobilový
a elektrotechnický priemysel zabezpečiť odpoveď na všetky tieto zmeny? Budú absolventi
právnických a ekonomických škôl vyrábať potraviny pre zvyšujúcu sa populáciu na tejto zemi? Práve
preto potrebujeme viac poľnohospodárov a začať musíme už v stredných odborných školách“, pýtal
sa so zamyslením člen Predstavenstva SPPK a zároveň predseda predstavenstva Agromačaj a.s. Juraj
Mačaj, u ktorého sa tlačová beseda uskutočnila.
Záštitu nad súťažno-vzdelávacou aktivitou prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančne súťaž podporila spoločnosť
Agromačaj a Mliečny fond, ktorí tvoria slovenskí výrobcovia mlieka a jeho spracovatelia.

Výsledky súťaže zverejní Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora najneskôr do 28.
februára 2020.

A4_PLAGAT_PODPORSVOJODBOR_SOS

Všetky bližšie informácie o projekte sú na webe www.podporodbor.sk.

zdroj: SPPK

 

 

Scroll to top