Stanovy

S T A N O V Y

Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska

(ďalej len Zväz)

Stanovy schválené Valným zhromaždením 30.marca 2016 v Mojmírovciach.

Pozmeňovací dodatok schválený Valným zhromaždením 12.apríla 2018 v Nitre.

 

Časť I.

Všeobecná časť

 • 1

Názov a sídlo Zväzu

Názov:    Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, v skrátenej forme ZVVS

Sídlo:      811 04 Bratislava, Pražská 15

IČO:        30806470

 • 2

Vznik Zväzu

Zväz vznikol na základe zlúčenia Zväzu vinohradníkov Slovenska (ďalej len ZVS) založeného 24.02.1992 a Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku (ďalej len ZVHV) založeného 23.09.1993 a je ich právnym nástupcom. Zväz bol založený ako dobrovoľný zväzok pestovateľov hrozna a výrobcov vína § 20 f a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorý reprezentuje ich profesijné záujmy. Tieto záujmy zastupuje na základe poverenia členov, písomne potvrdeného prihláškou do Zväzu.

Zväz je právnickou osobou.

 • 3

Predmet činnosti

 1. zastupuje záujmy členov Zväzu vo vzťahu k orgánom štátnej správy, najmä v oblasti daňovej a colnej, tiež v oblasti tvorby noriem akosti, zdravotných predpisov a ochranných známok,
 2. podieľa sa na tvorbe a novelizácii právnych predpisov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou členov,
 3. zaisťuje ostatné služby na základe konkrétnych požiadaviek členov Zväzu. Tieto budú vždy uvedené v harmonograme činnosti pre dané obdobie,
 4. poskytuje poradenskú činnosť pre svojich členov,
 5. zasadzuje sa o rozvoj a obhajuje postavenie a práva svojich členov v podmienkach trhového hospodárstva,
 6. prehlbuje spoluprácu s partnerskými zväzmi a ďalšími orgánmi a organizáciami,
 7. vykonáva vzdelávacie aktivity súvisiace s problematikou vinohradníctva a vinárstva formou školení a prednášok,
 8. činnosť zväzu vylučuje orientáciu na vlastné podnikanie a na docielenie zisku zo svojej činnosti,
 9. odborne a finančne garantuje a prevádzkuje Národný salón vín Slovenskej republiky,
 10. organizačne a finančne zabezpečuje spoločnú účasť členov Zväzu na medzinárodných výstavách, veľtrhoch a podobných podujatiach, v rozsahu na akom sa členovia dohodnú,
 11. uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti vinohradníctva a vinárstva,
 12. testuje a aplikuje nové výskumné poznatky a inovačné technológie,
 13. využíva, udržiava, stará sa a rozširuje genetické zdroje viniča hroznorodého,
 14. overuje/certifikuje dodržiavanie špecifikácií kvality vinárskych produktov,
 15. definuje a schvaľuje Vinohradnícky a vinársky kódex
 16. organizuje a marketingovo podporuje podujatia vínnej turistiky.

Časť II.

 • 4

Vznik členstva vo Zväze

Členom Zväzu sa môže stať podnikateľský subjekt podnikajúci v oblasti výroby hrozna a vína, po zaplatení členského príspevku. Žiadosti o členstvo sa predkladajú písomnou formou a rozhoduje o nich Valné zhromaždenie. K prijatiu člena je potrebná trojštvrtinová väčšina kladných hlasov všetkých prítomných. Členovia môžu vykonávať svoje členské práva prostredníctvom svojich štatutárnych alebo splnomocnených zástupcov. Splnomocnený zástupca musí pred rokovaním predložiť splnomocnenie. Členom Zväzu je každý, kto bol ku dňu zlúčenia ZVS a ZVHV právoplatným členom jedného z týchto zväzov.

Časť III.

Pridružení členovia

 • 5

Ako pridružení členovia, resp. prispievatelia môžu vstúpiť do Zväzu právnické alebo fyzické osoby, ktoré sú bezprostrednými dodávateľmi surovín, materiálov /fľaše, etikety, obaly a ostatný materiál/, prípadne organizácie zaoberajúce sa vínom na ich vlastné písomné požiadanie. Vstup týchto členov na návrh ktoréhokoľvek člena schvaľuje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Časť IV.

Práva a povinnosti členov

 • 6
 1. Práva členov:

a/ zúčastňovať sa na všetkých rokovaniach valného zhromaždenia

b/ voliť a byť volený do orgánov Zväzu

c/ podávať návrhy a podnety na riešenie problémov týkajúcich sa účelu Zväzu

d/ využívať výsledky činnosti Zväzu ako celku a podieľať sa na rozhodovaní vo všetkých veciach

e/ predkladať návrhy k rokovaniu valného zhromaždenia, žiadať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia

f/ podávať návrhy na rozšírenie činnosti Zväzu

g/ používať ochrannú známku „Slovenské víno“ podľa podmienok schválených vo Vinohradníckom a vinárskom kódexe

 1. Povinnosti členov:

a/ dodržiavať stanovy Zväzu

b/ dodržiavať uznesenia a rozhodnutia dohodnuté valným zhromaždením

c/ zúčastňovať sa na rokovaní orgánov Zväzu

d/ finančne sa podieľať na zabezpečení činnosti Zväzu podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.

e/ nepoškodzovať záujmy ostatných členov Zväzu

f/ poskytovať informácie a podklady, ktoré sú v záujme činnosti Zväzu nevyhnutné ak o nich rozhodne valné zhromaždenie

g/ nezasahovať do činnosti certifikačného orgánu

Časť V.

Orgány  Zväzu

 • 7

a/ valné zhromaždenie

b/ prezídium a prezident

c/ výkonný riaditeľ

d/ revízor

a/ Valné zhromaždenie je najvyšší orgán Zväzu

 • volí a odvoláva prezidenta, členov prezídia, výkonného riaditeľa a revízora
 • schvaľuje činnosť prezidenta a prezídia
 • rozhoduje o prijatí nových členov a ukončení členstva
 • schvaľuje stanovy Zväzu a ich zmeny, doplnky súhlasom min. 70 % hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení
 • schvaľuje harmonogram činnosti Zväzu
 • prejednáva správy prezidenta a a výkonného riaditeľa Zväzu
 • schvaľuje smernice hospodárenia Zväzu
 • rozhoduje o zrušení Zväzu, ak o tom rozhodne 70 % hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení
 • schvaľuje rozpočet a výsledky hospodárenia Zväzu
 • prejednáva a schvaľuje správu revízora
 • rozhoduje o všetkých ostatných finančných otázkach Zväzu.

Valné zhromaždenie zvoláva prezident Zväzu alebo výkonný riaditeľ podľa potreby, najmenej 1 x za rok. Valné zhromaždenie musí byť zvolané do 14 dní aj vtedy ak o to požiada písomnou formou zaslanou prezidentovi najmenej jedna tretina členov. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné pri účasti 60 % hlasov prítomných členov. Ak nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, musí byť zvolané do 15 dní druhé valné zhromaždenie s nezmeneným programom rokovania. Toto bude uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.

Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia, na platnosť ktorých je potrebná väčšina hlasov prítomných členov valného zhromaždenia, pokiaľ stanovy neurčujú iný hlasovací pomer. Rozhodnutie valného zhromaždenia je pre členov Zväzu záväzné, ak nie je v rozpore so stanovami.

Rokovanie valného zhromaždenia riadi prezident Zväzu alebo z jeho poverenia ďalší člen prezídia. Podkladové materiály k rokovaniu valného zhromaždenia zasiela členom výkonný riaditeľ s vedomím prezidenta, najmenej 14 dní pred termínom konania valného zhromaždenia. Z každého valného zhromaždenia musí byť urobený záznam, ktorý podpisuje prezident a jeden člen prezídia.

b/ Prezídium a prezident

 • Prezídium je riadiacim a výkonným orgánom Zväzu medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Jeho činnosť riadi prezident Zväzu. Prezídium sa skladá z 11 členov vrátane prezidenta: Rozdelenie okruhov zodpovednosti za jednotlivé oblasti činnosti Zväzu vykoná prezídium na svojom prvom zasadnutí a vhodnou formou ich zverejní.
 • Hlasovanie sa uskutočňuje tak, že každý člen prezídia má jeden hlas, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.
 • Členovia prezídia sú volení valným zhromaždením na dobu 3 rokov.
 • Prezídium rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú stanovami určené do výlučnej právomoci valného zhromaždenia.
 • V čele prezídia je prezident Zväzu. Prezident, členovia prezídia i výkonný riaditeľ zastupujú Zväz navonok.
 • Podpisovanie zmlúv za Zväz sa robí tak, že podpisuje vždy prezident a jeden člen prezídia spoločne.
 • Výkonný riaditeľ je povinný informovať jednotlivých členov Zväzu o všetkých veciach a rozhodnutiach, ktoré vykonali v mene Zväzu do 7 pracovných dní.

c/  Výkonný riaditeľ

 • Zastupuje Zväz pri rokovaní s organizáciami vnútri i mimo Zväzu, o čom informuje prezídium do 7 pracovných dní.
 • Pripravuje materiály na rokovanie valného zhromaždenia.
 • Po dohode s prezidentom pripravuje program rokovania valného zhromaždenia.
 • Vykonáva úlohy prezídia Zväzu
 • Organizácia plnenia zadaných úloh prezídiom je plne v kompetencii výkonného riaditeľa.
 • Za plnenie zadaných úloh sa zodpovedá prezídiu.
 • Vyhotovuje zápisnice z rokovania Valného zhromaždenia i iných rokovaní zástupcov Zväzu s partnermi.
 • Zabezpečuje informovanosť členov Zväzu  – minimálne 2 krát mesačne.
 • Zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami Zväzu v zmysle platných predpisov
 • Vykonáva funkciu vedúceho certifikačného orgánu s výlučnou právomocou pri jeho riadení.
 • Vytváranie pracovnoprávnych právnych pozícií v aparáte Zväzu podlieha schváleniu prezídia.

d/  Revízor

 • Má právo kedykoľvek a  povinnosť najmenej raz za rok vykonať námatkovú kontrolu vedenia účtov a účtovnú evidenciu Zväzu.
 • Vykonáva kontrolu účtovnej uzávierky.
 • Predkladá správu o revízii valnému zhromaždeniu.

Časť VI.

Financovanie

 • 8

Zväz podľa rozhodnutia valného zhromaždenia bude hospodáriť s prostriedkami získanými z príspevkov jednotlivých členov Zväzu. Pre hospodárenie budú vypracované smernice v súlade s príslušnými finančnými predpismi.

Členský príspevok do Zväzu sa riadi zásadami systému platenia členských príspevkov, ktoré schvaľuje Valné zhromaždenie Zväzu uznesením.

Ďalšie finančné prostriedky pre svoju činnosť Zväz môže získavať:

 1. z dotácií
 2. z darov
 3. zo služieb

Časť VII.

 • 9

Volebný poriadok Zväzu schvaľuje Valné zhromaždenie rovnakým spôsobom ako stanovy.

Volebný poriadok Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska

Voľby do  prezídia Zväzu:

 • Možnosť kandidovania: Právo kandidovať do orgánov zväzu má každý člen zväzu, ktorý má hlasovacie právo. Kandidátov na 1. ustanovujúce valné zhromaždenie má právo navrhovať bývalé predstavenstvo ZVS, prezídium ZVHV, ako aj každý člen, ktorý má na ustanovujúcom valnom zhromaždení hlasovacie právo.
 • Kandidátska listina: Volebná komisia zvolená na ustanovujúcom valnom zhromaždení uzavrie k určenému termínu (prestávka po schválení stanov a pred voľbami orgánov) kandidátsku listinu. Kandidáti na nej budú zoradení v abecednom poradí aj s informáciou,  ktorého člena ZVVS zastupujú.
 • Spôsob hlasovania: Každý člen obdrží pred voľbou kandidátsku listinu, na ktorej bude vyznačený počet hlasov, ktorými disponuje. Na kandidátskej listine môže zakrúžkovať toľko kandidátov, koľko členov prezídia sa bude voliť. Hlasovací lístok, na ktorom nebude zakrúžkovaný žiadny kandidát, alebo väčší počet než je počet členov prezídia, bude neplatný. Takto upravený volebný lístok odovzdá volebnej komisii.
 • Volebná komisia spočíta hlasy odovzdané jednotlivým kandidátom a zostaví ich poradie. Prvých 11 kandidátov sa považuje za zvolených. V prípade uvoľnenia  miesta v prezídiu počas funkčného obdobia sa stáva automaticky členom prezídia ďalší nasledujúci kandidát.

Voľba prezidenta:

 • voľba prebehne analogicky ako voľba členov prezídia, kandidovať môžu všetci zvolení členovia prezídia

Voľba revízora:

 • voľba prebehne analogicky ako voľba členov prezídia, kandidovať môžu všetci členovia Zväzu okrem členov prezídia

Voľba výkonného riaditeľa

 • Valné zhromaždenie potvrdí návrh pracovného predstavenstva verejným hlasovaním

Zásady systému platenia členských príspevkov
do Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska 

Článok 1. Výška členského príspevku pre riadnych členov

 • Výška členského príspevku je závislá od veľkosti podniku. Kategória vinárskeho podniku sa určuje na základe hlásení podľa prílohy č. 5 Vyhlášky 350/2009 Z.z o výške vyrobeného množstva vína (v tisícoch l), kategória vinohradníckeho podniku sa určuje na základe údajov vo vinohradníckom registri. Záväzné údaje sú údaje vedené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym k dátumu schválenia uznesenia. Výška členského príspevku je uvedená v tabuľke 1 pre vinárov a v tabuľke 2 pre vinohradníkov.

Tabuľka 1 Výška členského príspevku pre vinárov

Kategória výrobcu výška členského v Eur Počet hlasov
do 50 tis. l 450 10
51  – 200 tis. l 1400 30
nad 201 tis. l 2500 50

 

Tabuľka 2 Výška členského príspevku pre vinohradníkov

Kategória výrobcu výška členského v Eur Počet hlasov
do 25 ha 500 10
26 – 50 ha 1000 20
Nad 51 ha 2000 40

 

 • Ak je niekto vinár a súčasne aj vinohradník (majú rovnaké IČO) postupuje sa nasledovne: Určí sa kategória vinárskeho podniku a vyčísli sa výška členského, určí sa kategória vinohradníckeho podniku a vyčísli sa výška členského. Porovnajú sa vyčíslené výšky členských príspevkov, na dotknutý podnik sa platí len jeden príspevok, ten ktorý je vyšší.

Článok 2. Výška členského príspevku pridružených členov

2.1. Výška členského príspevku pre pridružených členov je určená jednotne na 1300 Eur. Túto výšku je možné znížiť na 650 Eur, v prípade žiadosti pridruženého člena. Túto žiadosť posudzuje prezídium Zväzu, podkladom pre zníženie výšky členského poplatku je výška ročného obratu a počet zamestnancov podniku.

Tabuľka 3

Kategória podniku na základe obratu výška členského v Eur Počet hlasov
Nad 0 Eur 1300 30

Článok 3. Výška členského príspevku pre členov ZVS

Členovia, ktorí boli ku dňu zlúčenia členmi ZVS platia členský príspevok nasledovne:

Pre výmeru 0 – 25 ha, za každých 2,5 ha 50 Eur členské, až do výšky členského 500 Eur. Pri vyššej výmere sa uplatňuje ustanovenie podľa čl. 1.

Tabuľka 4

Výmera hektárov výška členského v Eur Počet hlasov
0 – 2,5 ha 50 1
2,6 – 5,0 ha 100 2
5,1-7,5 ha 150 3
7,6 – 10 ha 200 4
10,1 – 12,5 ha 250 5
12,6 – 15 ha 300 6
15,1 – 17,5 ha 350 7
17,6 – 20 ha 400 8
20,1 – 22,5 ha 450 9
22,6 – 50 ha 500 10

Stanovy overil: Ing. Ondrej Celleng, prezident Zväzu.

Scroll to top