O Zväze vinohradníkov a vinárov Slovenska

O Zväze vinohradníkov a vinárov Slovenska

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska 

je dobrovoľným združením slovenských vinohradníkov a vinárov. Vznikol zlúčením Zväzu vinohradníkov Slovenska (1992) a Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku (1993)

Dnes má Zväz 104 členov a spolu predstavuje 87 % výroby vína a cca 4300 ha vinohradov. 

Poslanie Zväzu je nasledovné:

  1. zastupuje záujmy členov Zväzu vo vzťahu k orgánom štátnej správy, najmä v oblasti daňovej a colnej, tiež v oblasti tvorby noriem akosti, zdravotných predpisov a ochranných známok,
  2. podieľa sa na tvorbe a novelizácii právnych predpisov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou členov,
  3. zaisťuje ostatné služby na základe konkrétnych požiadaviek členov Zväzu. Tieto sú vždy uvedené v harmonograme činnosti pre dané obdobie,
  4. poskytuje poradenskú činnosť pre svojich členov,
  5. zasadzuje sa o rozvoj a obhajuje postavenie a práva svojich členov v podmienkach trhového hospodárstva,
  6. prehlbuje spoluprácu s partnerskými zväzmi a ďalšími orgánmi a organizáciami,
  7. vykonáva vzdelávacie aktivity súvisiace s problematikou vinohradníctva a vinárstva formou školení a prednášok,
  8. činnosť zväzu vylučuje orientáciu na vlastné podnikanie a na docielenie zisku zo svojej činnosti,
  9. odborne a finančne garantuje a prevádzkuje Národný salón vín Slovenskej republiky,
  10. organizačne a finančne zabezpečuje spoločnú účasť členov Zväzu na medzinárodných výstavách, veľtrhoch a podobných podujatiach, v rozsahu, na akom sa členovia dohodnú,
  11. uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti vinohradníctva a vinárstva,
  12. testuje a aplikuje nové výskumné poznatky a inovačné technológie,
  13. využíva, udržiava, stará sa a rozširuje genetické zdroje viniča hroznorodého,
  14. overuje/certifikuje dodržiavanie špecifikácií kvality vinárskych produktov.
  15. zostavuje Vinohradnícky a vinársky kódex.

V súčasnosti je Zväz vnímaný jeho partnermi ako dôležité kontaktné spojivo s pestovateľmi hrozna a výrobcami vína, pretože zastupiteľská úloha, ktorú plní, výrazne zjednodušuje komunikáciu. Najvyšším orgánom ZVVS na Slovensku je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza najmenej jedenkrát do roka. 

Projekty a aktivity ZVVS 

  • Jediná uznaná organizácia výrobcov pre sektor vinohradníctva a vinárstva v SR – partner pre všetky orgány štátnej správy
  • Akreditovaná organizácia pre výskum a vývoj
  • Slovenské víno a udeľovanie ocenení osobnostiam
  • Vinárstvo roka
  • Národný salón vín SR
  • Propagácia v SR a v tretích krajinách
  • Spoločné zasielanie vzoriek vín na súťaže
  • Poradenské služby

 

Kto pre vás pracuje:

Tím Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska okrem prezidenta Ing. Vladimíra Mrvu tvoria (na foto zľava doprava):

Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD., výkonná riaditeľka ZVVS

Je hlavnou tvárou Zväzu. Zastupuje Zväz a jeho členov navonok. Jej hlavnou náplňou sú rokovania v prospech vinohradníkov a vinárov. Má na starosti fungovanie celého Zväzu aj Národného salónu vín SR, vytvára jeho náplň a myšlienky. Je poradcom na telefóne, emaile, pre všetkých vinohradníkov a vinárov. Rieši otázky legislatívy, označovania, súťaží, odborného poradenstva, projektového poradenstva, situačné správy na trhu s vínom a hroznom. 

Ing. Peter Minárik, hlavný someliér NSV SR – Do vinárskeho prostredia patrím odmalička, som rodák z obce Častá, ktorá sa nachádza na Malokarpatskej vínnej ceste a aj vďaka rodine, ktorá mala vinohrady a tradíciu v dorábaní vína. Ďalším krokom bolo rozhodnutie študovať na Strednej vinársko-ovocinárskej škole v Modre, kde som získal veľa teoretických a hlavne praktických skúseností na praxi vo vinárskych podnikoch. Potom som nastúpil na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre na Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva. Po ukončení štúdia som pracoval vo viacerých vinárskych podnikoch a istý čas som pôsobil aj v štátnom sektore – na ÚKSÚP-e. Keď sa vyskytla príležitosť pracovať ako someliér v Národnom salóne vín Slovenskej republiky, nezaváhal som a dnes tu pracujem ako hlavný someliér. Manažujem Národný salón vín a hlavne vediem riadené degustácie vrátane privátnych akcií. Rád vám poradím s výberom vín.

Bc. Michaela Ježíková, marketing NSV SR – Vyštudovala som masmediálnu komunikáciu v Trnave a potom marketing v Londýne. Po návrate zo zahraničia som pôsobila v rôznych segmentoch – cez on-line portál, obchodovanie s Čínou, vinárske spoločnosti až po organizovanie a predávanie odborných konferencií. „Vínko“ je mi blízke, lebo sama pochádzam z vinárskej rodiny. Súčasnou náplňou mojej práce je prezentácia Salónu na medzinárodných veľtrhoch, spravujem webovú stránku a sociálne médiá, úzko spolupracujem s BTB (Bratislava Tourist Board) a s partnermi Národného salónu vín, organizujem podujatia Národného salónu vín – teda zastrešujem marketing Národného salónu vín.

 

1 comments

Comments are closed.

Scroll to top